header-koninklijke-karnavalraad_003.png

Welkom op de Carnavalsite van Ninove

VZW Karnavalraad Ninove Affichewedstrijd 2022

Om carnaval NINOVE te promoten richt de V.Z.W. Karnavalraad NINOVE voor het carnavalsjaar 2022 andermaal een
affichewedstrijd in. Daartoe vindt U hierna het wedstrijdreglement:


1. De wedstrijd is voorbehouden aan de leden van alle sedert meer dan één jaar actieve carnavalsgroepen behorende
tot Groot-NINOVE. Daarom moet bij elk ingezonden ontwerp de volledige identiteit van de ontwerper worden
vermeld alsook de carnavalsgroep waartoe hij/zij behoort.


2. Ieder lid van een carnavalsvereniging mag voor eigen rekening of in naam van zijn vereniging een ontwerp indienen.


3. De ontwerpen moeten gemaakt worden op formaat (nuttig gebruik) 68X48cm (vertikaal) en moeten uiterlijk op
donderdag 28 oktober 2021 voor 18.00 uur bij de voorzitter van de V.Z.W. Karnavalraad NINOVE, CARAEL
Pascal, Désiré De Bodtkaai 20 te 9400 – NINOVE worden ingediend .


4. Het ontwerp moet zijn inspiratie vinden in het jaarthema :
KOMT ISJ OOËTJ A KOT met verwerking van het logo van de V.Z.W. KARNAVALRAAD NINOVE,
“namelijk het wortelmanneken” (zie gekleurd logo in hoofding).
De volledige tekst van bedoeld thema moet samen met de hoofding CARNAVAL NINOVE 2022 duidelijk
worden vermeld. Het is de bedoeling om de affiche in vierkleurendruk te laten maken.

5. De ingeleverde ontwerpen worden eigendom van de V.Z.W. KARNAVALRAAD. De V.Z.W. KARNAVALRAAD behoudt
zich het recht voor om afhankelijk van de artistieke waarde van het ontwerp het aantal affiches te beperken en
er een onbepaald aantal van ter beschikking te houden voor verkoop. Alle ingestuurde ontwerpen mogen onder
geen enkele voorwaarde ter beschikking worden gesteld aan om het even welke media. Enkel door een schriftelijke
aanvraag, gericht aan de Koninklijke Karnavalraad Ninove, kan dit eventueel goedgekeurd worden.

6. De V.Z.W. KARNAVALRAAD kiest autonoom welk ontwerp wordt gekozen om te worden gebruikt voor de
carnavalsaffiche. Hun beslissing is onherroepelijk en moet niet worden gerechtvaardigd. Er kunnen noch
telefonisch, noch schriftelijk polemieken worden over gevoerd.

7. Alleen het bekroonde ontwerp zal op een gepast moment worden voorgesteld.

8. De winnende groep mag desgewenst een daartoe ontworpen embleem uitbrengen.

9. De prijs van vijfhonderd euro, verbonden aan het bekroonde ontwerp, zal worden uitbetaald aan de ontwerper of
indien hij zijn ontwerp heeft ingediend in naam van zijn groep aan een gevolmachtigde afgevaardigde van de groep.

10. De winnaar noch zijn groep kunnen enig ander voordeel genieten dan de hiervoor vermelde modaliteiten.

11. De deelnemers moeten minstens 11 jaar oud zijn en de leeftijd van 111 niet overschreden hebben. Noch de leden
van de V.Z.W. KARNAVALRAAD, noch de leden van een vereniging die deel uitmaken van het Carnavalscomité
kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

 De voorzitter
CARAEL Pascal

De ondervoorzitter
SCHEERLINCK H.

Scroll naar top