header koninklijke karnavalraad_003

Welkom op de Carnavalsite van Ninove

Op zaterdag 08 mei werd het nieuwe carnavalsthema bekendgemaakt voor carnaval Ninove 2022 bekendgemaakt door de Koninklijke Karnavalraad Ninove.

Het werd ‘KOMT ISJ OOËTJ A KOT’

Het vorige thema was ‘Resikleert isj een teema’ maar werd door corona niet uitgewerkt wegens geen carnaval 2021. Men kan in het thema voor 2022 ook terugvallen op het vorige thema en een deel resikleren. Dit niet alleen om de kosten te drukken in dit alweer moeilijke jaar, met minder sponsoring en minder activiteiten, zoals eetfestijnen of fuiven. Ook waren er vorig jaar reeds carnavalisten begonnen met ontwerpen te maken voor kostuums en wagens met het thema van 2021, en dit werk willen we niet verloren laten gaan.

Maar het is vooral toch de bedoeling om terug naar het normale leven/carnaval te gaan in 2022 en dus weer buiten te komen, vandaar ‘Komt isj ooëtj a kot’.

VZW Karnavalraad Ninove Affichewedstrijd 2022

Om carnaval NINOVE te promoten richt de V.Z.W. Karnavalraad NINOVE voor het carnavalsjaar 2022 andermaal een
affichewedstrijd in. Daartoe vindt U hierna het wedstrijdreglement:


1. De wedstrijd is voorbehouden aan de leden van alle sedert meer dan één jaar actieve carnavalsgroepen behorende
tot Groot-NINOVE. Daarom moet bij elk ingezonden ontwerp de volledige identiteit van de ontwerper worden
vermeld alsook de carnavalsgroep waartoe hij/zij behoort.


2. Ieder lid van een carnavalsvereniging mag voor eigen rekening of in naam van zijn vereniging een ontwerp indienen.


3. De ontwerpen moeten gemaakt worden op formaat (nuttig gebruik) 68X48cm (vertikaal) en moeten uiterlijk op
donderdag 28 oktober 2021 voor 18.00 uur bij de voorzitter van de V.Z.W. Karnavalraad NINOVE, CARAEL
Pascal, Désiré De Bodtkaai 20 te 9400 – NINOVE worden ingediend .


4. Het ontwerp moet zijn inspiratie vinden in het jaarthema :
KOMT ISJ OOËTJ A KOT met verwerking van het logo van de V.Z.W. KARNAVALRAAD NINOVE,
“namelijk het wortelmanneken” (zie gekleurd logo in hoofding).
De volledige tekst van bedoeld thema moet samen met de hoofding CARNAVAL NINOVE 2022 duidelijk
worden vermeld. Het is de bedoeling om de affiche in vierkleurendruk te laten maken.

5. De ingeleverde ontwerpen worden eigendom van de V.Z.W. KARNAVALRAAD. De V.Z.W. KARNAVALRAAD behoudt
zich het recht voor om afhankelijk van de artistieke waarde van het ontwerp het aantal affiches te beperken en
er een onbepaald aantal van ter beschikking te houden voor verkoop. Alle ingestuurde ontwerpen mogen onder
geen enkele voorwaarde ter beschikking worden gesteld aan om het even welke media. Enkel door een schriftelijke
aanvraag, gericht aan de Koninklijke Karnavalraad Ninove, kan dit eventueel goedgekeurd worden.

6. De V.Z.W. KARNAVALRAAD kiest autonoom welk ontwerp wordt gekozen om te worden gebruikt voor de
carnavalsaffiche. Hun beslissing is onherroepelijk en moet niet worden gerechtvaardigd. Er kunnen noch
telefonisch, noch schriftelijk polemieken worden over gevoerd.

7. Alleen het bekroonde ontwerp zal op een gepast moment worden voorgesteld.

8. De winnende groep mag desgewenst een daartoe ontworpen embleem uitbrengen.

9. De prijs van vijfhonderd euro, verbonden aan het bekroonde ontwerp, zal worden uitbetaald aan de ontwerper of
indien hij zijn ontwerp heeft ingediend in naam van zijn groep aan een gevolmachtigde afgevaardigde van de groep.

10. De winnaar noch zijn groep kunnen enig ander voordeel genieten dan de hiervoor vermelde modaliteiten.

11. De deelnemers moeten minstens 11 jaar oud zijn en de leeftijd van 111 niet overschreden hebben. Noch de leden
van de V.Z.W. KARNAVALRAAD, noch de leden van een vereniging die deel uitmaken van het Carnavalscomité
kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

 De voorzitter
CARAEL Pascal

De ondervoorzitter
SCHEERLINCK H.

De Koninklijke Karnavalraad Ninove organiseert een wandelzoektocht doorheen het centrum.

De Koninklijke Karnavalraad Ninove organiseert een wandelzoektocht doorheen het centrum.

De wandeltocht kan vanaf 7 april coronaproef afgelegd worden op een moment dat je zelf kiest. De wandeling staat open voor iedereen, zowel carnavalisten als niet-carnavalisten.

Om tijdens deze evenementen-loze periode iets om handen te hebben werkte de Karnavalraad een zoek-wandeltocht uit in het centrum van Ninove. Tijdens de 7 kilometer lange tocht kom je vast en zeker langs steegjes en plekjes die je nog niet bekend zijn.

Er is ook een vragenronde aan verbonden, waarvan je de antwoorden op je tocht kan terugvinden. Hierdoor zul je na de wandeling, ongetwijfeld, ook iets meer te weten gekomen zijn over de geschiedenis van onze stad.

Om je attent te houden op je tocht is er ook een fotoronde aan verbonden. Goed uitkijken tijdens de wandeling is dan ook een must.

Praktisch : Op de webside, www.carnavalninove.be, kan je de documenten afprinten, best in kleur, waarna je op pad kan.

Je kan de tocht afleggen wanneer je dat zelf wenst tussen 7 april en 30 juni 2021. De wandeling start op Dr. Hemmerijckxplein en loopt doorheen het centrum.

Je kan je deelnemingsformulier nadien inleveren bij de leden van de Karnavalraad. Maar je kan het ook in de bus steken aan garage Central, of opsturen naar de Karnavalraad, Désiré De Bodtkaai 19, 9400 Ninove.

Digitaal doorsturen kan ook via taufken@gmail.com .

Uit de inzendingen worden er tien winnaars bekend gemaakt, die de vragen correct hadden, en het dichts het antwoord van de schiftingsvraag beantwoorde.

Alvast veel wandel- en zoekplezier tijdens deze ontspannende wandeltocht.  

OPGELET !

Als je de wandeling maakt en op zoek gaat naar de locaties van de fotoronde, is er een kleine wijziging. Foto 9 is niet (meer) terug te vinden en mag dan ook genegeerd worden. Tussen het opmaken van de fotoronde en vandaag is het bord verwijderd aan de ingang van de school waar het zich bevond.

De vraag 9 van de fotoronde zal dan ook niet meetellen voor de wedstrijd.

carnavalsaffiche 2021 bekendgemaakt
door de Koninklijke Karnavalraad Ninove

Zaterdagavond 19 december, werd het winnende ontwerp van de carnavalsaffiche bekendgemaakt door de Koninklijke Karnavalraad Ninove, tijdens het carnavalsprogramma op ENKAAVEE. In totaal kwamen er vijf ontwerpen binnen van vijf verschillende carnavalsverenigingen. Koen Vanopdenbosch, lid van carnavalsvereniging NKV Van ’t Alverdrau Donker, heeft de winnende affiche ontworpen. De affiche heeft een duidelijke link met de aktuele situatie rond corona, en met het thema van 2021 ‘Resikleert isj een thema’, in beeld gebracht met het groene recycling logo en alle thema’s van de voorbije jaren in verwerkt. De affiche zal tijdens de normale carnavalsperiode in het straatbeeld, handels- en horecazakenzaken opduiken. Maar de affiche is ondertussen ook uitgegroeid tot een verzamelobject bij vele carnavalisten.

Pascal Carael : “Daarom wou de Karnavalraad de reeks niet onderbreken en liet de wedstrijd doorgaan. Op die manier blijven de carnavalisten ook het samenhorigheidsgevoel behouden in dit jaar zonder echte carnaval.”

nieuw thema carnaval 2021 "Resikleert isj een teema"

Hoofdsponsor

Carnaval 2020

Resikleert isj een teema ‘
werd het nieuwe thema voor carnaval Ninove 2021.

We zitten momenteel in barre tijden, maar men moet steeds positief vooruitkijken, en carnaval is voor velen een fijne uitlaatklep, waar men zijn zorgen even kan vergeten samen met familie en vrienden.

Normaal gaat de bekendmaking van het thema en de lottrekking van de stoet door tijdens de evaluatievergadering met de carnavalsverenigingen in C.C. De Plomblom, maar door de coronamaatregelen werd dit uitgesteld.

Omdat er vragen kwamen naar de stad en carnavalsinstanties toe over wanneer dit ging bekendgemaakt worden, is er beslist dit via een lifestream te organiseren zonder publiek.

Het waren de voorzitters van de Koninklijke Karnavalraad, Pascal Carael, en van de Stedelijke Feestcommissie, Pascal Schietecat, die het voor hun rekening namen.

Het thema speelt in op acties voor een beter milieu en om hergebruik te promoten, maar ook voor de financieel moeilijkere  tijden voor de verenigingen door het coronavirus. Daarom werd gekozen om ook eens een thema te ‘resikleren’. Financieel zal het geen makkelijk jaar worden voor vele verenigingen. Ook in carnaval zal het gevolgen hebben, en dan kan het zelf uitwerken en maken, en materiaal hergebruiken de kosten een beetje drukken.

Men kan een keuze maken uit 40 voorbije thema’s om iets uit te werken,
keuzevrijheid voldoende op die manier. 

Carnavalsthema’s door de jaren heen

1978 : Dieënen goejen auen tauijd

1982 : M’ emmen ambras

1983 : Nienof, ’n blomme

1984 : Der zitj maziek in en op veske boënen

1985 : En nienof weirt ’n karnavalstad

1986 : Nienof, vrieger en nau

1987 : Mexico

1988 : Nienof e wonderland

1989 : Nienof azeu ’n keirmes

1990 : Nienof de wieërld rond

 

1991 : Dreum en weirkelauikauidj

1992 : Nienofske Euroepakarnaval

1993 : Nienof, e kauizerrauik

1994 : Nienof, de plezantsten de grinjste, de sportiefste

1995 : De kiezink es verbau en iederieën es blau(t)

1996 : Da ’t doet da ’t wiljt

1997 : Nienof, ‘k zien au geiren

1998 : Gezetj er veer of ge zetj er tegen

1999 : Nienof, wa ze’ je gau skeun

2000 : ’t Woëren al 40 skeun koëren

2001 : Mee de veske oën kop, somen noër den top

2002 : Lotj oons isj los

2003 : Greute weirken- Greuten ambras

2004 : Karnaval Nienof al 44 joër e fieëst

2005 : Ge zetj auilen moeten pieten

2006 : Trikken van de feur

2007 : E flotje van ne seng

2008 : Korozzje onder de sozje

2009 : E gat in de mert

2010 : ’t Es aul gaud da blinkt

2011 : Wauilen moeten veroeëtj

2012 : Een skau sittewoësje

2013 : Azeu nen boenjel

2014 : ’t Es skeun om zien

2015 : Al 55 joër ne fieëre kaffeegieter

2016 : ’t Leid oen mauin hert

2017 : Sjikke dinges

2018 : Lotj au stem mor heuren

2019 : Goed op dreef

2020 : 60 kieë prauisj

volgorde stoet Carnaval Ninove 2021

Karnavalraad doet oproep naar Ninoofse carnavalisten

De Koninklijke Karnavalraad roept op, met een typische Ninoofse banner, om de opgelegde regels rond het coronavirus te respecteren.

Carnavalisten zijn actieve personen die een gans jaar lang de baan op gaan. Eetfestijnen, vergaderingen, gezellig iets gaan drinken met de groepsleden, werken aan kostuums en praalwagens of samen op stap naar één of ander evenement.

Maar op dit moment ligt alles stil, en worden inspanningen gevraagd door de overheid om erger te voorkomen. Daarom de oproep van de Karnavalraad om ieder apart de aanbevelingen goed op te volgen om er allemaal samen sterker uit te komen. Hou ook rekening met jullie vrienden, geburen en de ganse familie. Ook zij hebben recht op je bescherming en medevoelen.

Waar je kan, hou rekening met onze lokale middenstand. Zij die de toelating hebben, doen al het mogelijke om je van het nodige te voorzien.

En als dit alles voorbij is, zullen deze mensen, dikwijls ook de sponsors van onze carnavalsverenigingen, ons meer dan nodig hebben.

Deze oproep naar alle Ninovieters, en ver daarbuiten, wordt gemaakt met een typisch Ninoofse banner, met, hoe kon het ook anders voor wettelkrabbers, wettelen, en de tekst in het Ninoofse dialect,

 ‘Blijf in au kot’.

De Ninoofse carnavalstoet 2020 door de lens van Hilde Baeyens

even nagenieten... met deze prachtige foto's...

Terwijl wij met zen allen aan het dansen, springen en genieten waren van alle pracht en praal dat de Ninoofse carnavalgroepen ook dit jaar weer uit hun carnavalshoed hebben getoverd, maakte hilde Baeyens voor ons deze fotoreportage….geniet ervan..

Prins carnaval Prins VITSKEN Ninove 2020

NINOVE – De aanstelling van de 60 ste stadsprins is in de eventhal Cloë een feestje geworden die een jubileum waardig is. Daarvoor zorgden een schitterende carnavalsambiance en natuurlijk ook de kersverse prins Vitsken samen met een uitgelaten massa carnavalisten.

De vele aanwezige carnavalisten hadden het tema ‘Joarn 60’ op heel veel verschillende manieren uitgewerkt. Niets was gek genoeg om in jaren 60 stijl voor de dag te komen. Er werden 5 winnaars gekozen, die als best verklede een waardebon in de wacht sleepten.

Hans Vanderhaegen uit Pollare en Dorothy Reygaerts uit Denderwindeke
als Prins en Prinses der senioren 2020

Zondag 16 februari ging het carnavalsfeest der senioren door, Lindsay zorgde alvast voor veel sfeer met schlagers en meezingers. Daarna was het tijd voor de verkiezing van de prins en de prinses der senioren. 

Als je in Ninove woont, minstens 55 jaar bent en nooit eerder seniorenprins- of prinses bent geweest, kon je u kandidaat stellen. In totaal namen 13 kandidaten het tegen elkaar op in een quiz, lieten hun muzikale kennis testen en draaiden aan het rad.

Nadat de jury alles had bekeken en de punten opgeteld kwamen Hans Vanderhaegen uit Pollare en Dorothy Reygaerts uit Denderwindeke als Prins en Prinses uit de verkiezing. 

Zij kregen gelukwensen van de 60ste stadsprins Vitsken. 

Prins Vitsken aan de macht

Op 11/11 werd door de voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad , Pascal Carael, de carnavalsaffiche voorgesteld die de komende maanden zal opduiken in het straatbeeld als aankondiging van het carnaval. De winnaar werd Jordy Merckx van carnavalsvereniging Vrieët Opt Gemak. Er waren 15 inzendingen maar het was het ontwerp van Jordy dat verkozen werd als winnaar.Een jubileum van carnaval viert men op een veelvoud van 11, het narrengetal. Maar natuurlijk kan men 60 jaar bestaan niet zomaar laten voorbijgaan.

De winnaar 2020 werd Jordy Merckx

Speciaal voor de jubilee...

Ter gelegenheid van 60 jaar carnaval Ninove pakt de Koninklijke Karnavalraad uit met twee collectors items.

Pascal Carael van de Karnavalraad stelde ter gelegenheid van 60 jaar carnaval een unieke gin voor, die in beperkte hoeveelheid aangeboden wordt in een fles die snel zal uitgroeien tot een collectors item. De fles kan nadien ook dienst doen als decoratieve waterkruik. 

De gin is enkel te bekomen via bestelling voor 18 november door overschrijving van 35 Euro op rekeningnummer BE54 9793 3727 8297

Ook werden er pralines gemaakt met de afbeelding van het Wortelmanneken, die te koop zijn bij chocoladehuis Criollo in de Centrumlaan te Ninove

De werkgroep van het Ninoofs dialect woordenboek geeft alle Ninoofse carnavalsverenigingen de kans om hun tekst voor de stoet binnen te sturen om deze te laten omzetten in het dialect. Stuur je tekst naar nienofsdialect@hotmail.com en de mensen van het Ninoofse woordenboek zetten deze gratis om naar het Ninoofs dialect waarna ze deze terugbezorgen aan de carnavalsvereniging. Wacht niet te lang want dit is een huzarenstukje en is niet op Ieën, twieë, drau gedaan.

Scroll naar top